Všeobecné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľom inzertného portálu „prenajom24.sk“ pri sprostredkovaní ponúk a dopytov tovaru a služieb medzi Používateľmi.

 2. Definície:

2.1 Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť 701studio s. r. o. so sídlom Magurská 15, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 501 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka číslo: 21486/S.

2.2 Používateľ:

Používateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný portál na pridávanie a vyhľadávanie inzerátov na nájom a požičiavanie tovaru a služieb.

2.3 Inzerát:

Inzerátom sa rozumie obsah, resp. informácia o ponuke a dopyte zverejnená Používateľom na inzertnom portály Prevádzkovateľa a na ním vyhradenom mieste. Inzerujúca právnická osoba nie je na inzertnom portály oprávnená inzerovať iné ponuky, ako ponuky konkrétneho tovaru alebo konkrétnej služby, t.j. nie svoju osobu alebo služby a tovar všeobecne.

2.4 Nájom je právny pomer, na základe ktorého jeden účastník (prenajímateľ) prenecháva za odplatu druhému účastníkovi (nájomcovi) tovar alebo službu, aby ho dočasne, v dohodnutom čase alebo bez časového určenia užíval alebo z neho bral úžitky. Na Slovensku ho upravuje Občiansky zákonník.

2.5 Požičiavanie je pomer, na základe ktorého jeden účastník prenecháva za odplatu druhému účastníkovi tovar, aby ho dočasne, v dohodnutom čase alebo bez časového určenia užíval.

Základné podmienky:

3.1 Využívanie služieb inzertného portálu „prenajom24.sk“ je možné len po súhlase Používateľa s podmienkami inzercie.

3.2 Prevádzkovateľ v rozsahu výlučne podľa vlastného uváženia umožňuje Používateľom pridávať na inzertnom portály inzeráty. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť možnosť Používateľov pridávať inzeráty na inzertnom portály, prípadne aj z akéhokoľvek dôvodu ukončiť zverejnenie už pridaného inzerátu.

3.3 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie a pod. ponúkaných tovarov a služieb.

3.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek inzerát porušujúci tieto VOP, všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy, aj v prípade, že Používateľ zaplatil za „topovanie“ inzerátu. V takom prípade Prevádzkovateľ nie je povinný nahradiť Používateľovi cenu za „topovanie“.

3.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú v dôsledku zverejnenia inzerátu alebo nákupu a použitia príslušného tovaru alebo služby.

Ochrana osobných údajov

4.1 Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytnutia služieb na inzertnom portály „prenajom24.sk“ dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracoval a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov.

4.2 Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portály sprístupnené tretím osobám.

4.3 Údaje o Používateľoch portálu „prenájom24.sk“ použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

4.4 Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

4.5 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.