Slovník pojmov

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
A

Admin

Osoba, ktorá disponuje prístupom na miesta, na ktoré iný ľudia nemajú prístup. Prístup je za pomoci prístupových údajov (mena a hesla). Používa sa výraz administračná zóna, v ktorej admin vie meniť nadstavenia, vzhľad, funkčnosť atď.

B

Boom

Expanzia

C

CEO

Chief Executive Officer.

CFO

Chief Financial Officer.

CIO

Chief Information Officer.

COO

Chief Operating Officer.

CPI

Consumer Price Index - index spotrebiteľských cien vyjadrujúci ich zmenu v sledovanom období.

CRM

Customer Relationship Management.

Čisté aktíva

Rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti.

Čisté domáce aktíva

Peňažná hodnota bankových úverov podnikom, obyvateľstvu a štátu znížená o vklady verejnej správy v domácich bankách. Aktívna položka v menovom prehľade.

Čisté obchodné imanie

Hodnota obchodného majetku po odpočítaní záväzkov, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Pojem sa využíva v Obchodnom zákonníku.

Čistý export

Rozdiel medzi vývozom a dovozom výrobkov a služieb.

D

Daň nepriama

Odvádza sa spravidla zo spotreby /DPH, spotrebné dane/.

Daň priama

Odvádza sa z príjmu alebo z majetku.

Daň spotrebná

Nepriame dane, ktoré odvádzajú ich platcovia z vybraných druhov tovarov, na Slovensku z uhľovodíkových palív a mazív, liehu, vína, piva, tabaku a tabakových výrobkov. z pridanej hodnoty /DPH/. Nepriama daň, ktorú odvádzajú podniky z pridanej hodnoty a ktorú v cene konečného výrobku alebo služby zaplatí spotrebiteľ.

Daňové bremeno

Podiel zaplatených daní a povinných odvodov na celkovom príjme jednotlivca alebo podniku /individuálne daňové zaťaženie/ alebo na hrubom domácom produkte krajiny /celkové daňové zaťaženie/.

Data-room

Miestnosť, v ktorej sú sústredené serveri s podnikovými dátami.

Deficit

Nedostatok, záporný rozdiel.

Deficit fiškálny

Záporný rozdiel medzi celkovými príjmami verejnej správy a jej celkovými výdavkami. Obchodný záporný rozdiel medzi vývozom a dovozom.

Deflácia

Pokles spotrebiteľských cien. Opak inflácie.

Deflátor HDP

Cenový index vyjadrujúci vplyv zmeny cien (cenovej hladiny) v ekonomike na zmenu peňažnej hodnoty HDP.

Depreciácia

Znehodnotenie.

Depresia

Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k spomaleniu rastu HDP alebo k jeho poklesu sprevádzanom útlmom na akciovom trhu, defláciou alebo dezinfláciou a nárastom nezamestnanosti. Opak expanzie.

DIČ

Daňové identifikačné číslo, ktoré každému daňovému subjektu prideľuje daňový úrad.

Distribúcia

Je rozširovanie produktov na vopred zvolenom teritóriu.

Dividenda

Podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti.

Dlhopis

Cenný papier vyjadrujúci záväzok emitenta splatiť určitú čiastku v určenom termíne vrátane príslušného úrokového výnosu.

Dopyt

Záujem o kúpu tovaru spojený s ochotou poskytnúť nejakú protihodnotu /spravidla peniaze/.

Due Dilligence

Podrobná analýza spoločnosti, ktorú pre potenciálneho investora vykonáva audítorská firma.

Duopol

Dvaja výrobcovia určitého tovaru na jednom trhu.

E

E-business, E-obchod

Elektronický biznis – široko-spektrálny pojem zahŕňajúci všetky formy podnikania založené na využití dátových sietí.

E-commerce

Elektronický predaj – pojem sa zvyčajne chápe v užšom význame ako elektronický predaj koncovému zákazníkovi /B2C/

E-mail

Elektronická pošta

Earnings

Zisk – pojem používaný korporáciami v USA, často sa mylne prekladá ako príjmy.

EDI

Electronic Data Interchange – štandardizovaná výmena elektronických dokumentov v obchodných vzťahoch.

EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration, Commerce And Transport – norma ISO 9735/1998 upravujúca elektronickú výmenu dokumentov v administratíve, obchode a doprave.

Ekonomický cyklus

Pravidelné striedanie depresie a expanzie, ktoré sa pripisuje vonkajším /najmä prírodným/ alebo vnútorným príčinám, ako je napríklad inflačná politika štátu.

Ekonomický pokles

Zníženie HDP v stálych cenách.

Ekonomický rast

Zvýšenie HDP v stálych cenách.

Elektronické bankovníctvo

Bankové služby, ktoré banka poskytuje prostredníctvom virtuálneho kontaktu, napríklad cez internet, mobilný, digitálny alebo analógový telefón, fax či e-mail.

Emisia

Uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera.

Emitent

Subjekt vydávajúci cenný papier, pri akciách ide o akciovú spoločnosť, pri dlhopisoch spravidla o podnik alebo štát, ktorí sa ich vydaním stávajú dlžníkmi.

EURIBOR

Referenčné úrokové sadzby, za ktoré si banky v kontinentálnej Európe navzájom požičiavajú krátkodobé voľné zdroje /EURopean InterBank Offered Rate/.

Európska banka pre obnovu a rozvoj /EBOR/

Európska banka pre obnovu a rozvoj so sídlom v Londýne. Vznikla v roku 1991. Jej akcionármi sú vyspelé krajiny sveta. Financuje rozvoj súkromného sektora, finančných systémov a infraštruktúry v krajinách strednej a východnej Európy.

Európske hospodárske spoločenstvo /EHS/

Vzniklo na základe Rímskej zmluvy z roku 1957, ktorú podpísali krajiny Beneluxu, Nemecko, Taliansko a Francúzsko s cieľom podporiť ich vzájomnú hospodársku integráciu.

Eurostat

Štatistický úrad EÚ

Expanzia

Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k zrýchleniu rastu HDP, poklesu nezamestnanosti, oživeniu na akciovom trhu a neskôr aj k zrýchleniu rastu spotrebiteľských cien. Opak depresie.

Export

Vývoz

Extranet

Podniková sieť postavená na štandardoch internetu prístupná ohraničenej skupine externých subjektov /zákazníci, dodávatelia, partneri a pod./, zvyčajne ide o sprístupnenie podnikového intranetu s určitými obmedzeniami.

F

Farebné kovy

Vybrané kovy obchodované na komoditnej burze na priemyselné účely /napríklad meď, zinok, olovo/.

Fúzia /Merger/

Dobrovoľné zlúčenie dvoch alebo viacerých spoločností, z ktorých vzniká spravidla úplne nová nástupnícka firma.

G

GIS

Geografický informačný systém.

H

Hmotný investičný majetok /HIM/

Fyzicky existujúce aktíva spoločnosti.

Hospodársky výsledok

Zisk alebo strata

HR, HRM

Human Resources, Human Resources Management – ľudské zdroje, riadenie ľudských zdrojov.

Hrubá tvorba kapitálu

Investície ekonomických subjektov vrátane zmeny ich zásob, pojem sa používa na označenie tej časti vytvoreného HDP, ktorý bol použitý na investície.

Hrubý disponibilný príjem domácností

Príjmy domácností z miezd, zo ziskov, úrokov, sociálnych dávok a rôznych transferov znížené o bežné výdavky zložené najmä z daní z príjmu a povinných odvodov do verejných poistných fondov.

Hrubý domáci produkt /HDP/

Hodnota výrobkov a služieb, ktoré na území krajiny vyprodukovali všetky ekonomické subjekty spravidla za jeden rok.

Hrubý národný produkt /HNP/

Hodnota výrobkov a služieb, ktoré vyprodukovali ekonomické subjekty krajiny kdekoľvek vo svete spravidla za jeden rok. HNP = HDP plus výnosy národných výrobných faktorov /práca, kapitál/ mínus výnosy zahraničných výrobných faktorov v domácej ekonomike.

I

IČO

Identifikačné číslo organizácie.

Imanie

Majetok, aktíva

Imanie čisté obchodné

Hodnota obchodného majetku po odpočítaní záväzkov, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Pojem sa využíva v Obchodnom zákonníku.

Imanie vlastné

Vlastný kapitál

Import

Dovoz

Inflácia

V užšom slova zmysle nárast spotrebiteľských cien, v ekonomickej teórii znehodnotenie peňazí v dôsledku nekrytej emisie bankoviek zo strany emisnej banky respektíve v dôsledku rýchlejšieho rastu peňažnej ponuky v porovnaní s rastom HDP v stálych cenách.

Inflácia čistá

Nárast spotrebiteľských cien očistený o zmeny príliš pohyblivých cien napríklad potravín alebo pohonných hmôt.

Inflácia jadrová

Nárast spotrebiteľských cien očistený o zmeny regulovaných cien a nepriamych daní.

Intervencia

Zásah štátu do trhovej výmeny, spravidla sa používa na označenie zásahu centrálnej banky na devízovom trhu, ktorá nakupuje alebo predáva svoju menu, aby zvrátila jej oslabovanie alebo posilňovanie.

Intranet

Podniková sieť postavená na štandardoch internetu prístupná len ohraničenej skupine interných používateľov, od vonkajšieho internetu ju oddeľuje bezpečnostný softvérový systém firewall.

ISBN

International Standard Book Number – medzinárodné číselné označenie kníh.

ISO

International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu.

ISSN

International Standard Serial Number - medzinárodné číselné označenie periodických publikácií Istina Nominálna hodnota úveru alebo dlhopisu, bez úrokov a poplatkov.

K

Kapitál

Umelo vytvorené aktíva schopné generovať ďalšie hodnoty, jeden zo štyroch výrobných faktorov, patria k nemu budovy, stroje, zariadenia a nástroje /kapitálové statky/.

Kapitálová spoločnosť

Spoločnosť, ktorej kapitál je rozdelený na podiely a ktorej spoločníci ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej hodnoty upísaných akcií.

Kapitálové statky

Fyzické aktíva, ktoré sa nespotrebúvajú ale vstupujú do výroby iných statkov určených na ďalšiu produkciu alebo na spotrebu.

Komanditista

Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Komanditná spoločnosť /k.s./

Spoločnosť, ktorej jedným alebo viacerými spoločníkmi sú komanditisti a jedným alebo viacerými spoločníkmi sú komplementári.

Komodita

Primárny produkt, surovina /napríklad káva, ropa alebo zlato/.

Komplementár

Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom.

Konečná spotreba domácností

Jeden z hlavných komponentov použitia HDP, označuje tú časť vytvorených hodnôt, ktoré v domácej ekonomike spotrebovali domácnosti. Rozdiel medzi hrubým disponibilným príjmom domácností a hrubými úsporami.

Konsolidované výsledky

Finančné výsledky skupiny majetkovo prepojených spoločností vychádzajúce z konsolidovaných účtovných výkazov, konsolidácia spočíva v očistení výsledkov od vplyvu transakcií vykonaných v rámci skupiny prepojených firiem, podľa slovenských predpisov má povinnosť vykonať konsolidáciu výkazov vo všobecnosti každá spoločnosť, ktorá má dcérske, pridružené spoločnosti a spoločné podniky s 20- a viacpercentnou majetkovou účasťou.

Konzorcium

Dočasné združenie spoločností vytvorené s cieľom uskutočniť rozsiahlejšiu transakciu alebo projekt. Krížová dotácia Dotovanie straty jednej činnosti zo zisku v inej činnosti.

L

Likvidita

Peňažné prostriedky, tiež speňažiteľnosť aktív, schopnosť premeniť nepeňažné hodnoty na peniaze za účelom uhradenia splatných záväzkov.

Lízing

Prenájom aktív na určenú dobu za poplatok, vlastníkom aktíva ostáva prenajímateľ /lessor/.

M

M-biznis, M-obchod

Mobilný biznis – širokospektrálny pojem zahŕňajúci všetky formy podnikania založené na využití mobilných sietí.

Manažment

Riadenie spoločnosti, tiež veda o riadení spoločnosti.

Marketing

Práca s trhom. Činnosť, ktorú podniky vyvíjajú na podporu predaja produktov. Zahŕňa napríklad reklamu, voľbu distribučných kanálov, cenotvorbu, tvorbu značky, definovanie kvality, ponuku sprievodných služieb, budovanie imidžu firmy, a pod.

Marketingový mix

Súbor nástrojov, ktorými firma ovplyvňuje dopyt po svojich vyrobkoch. Obsahuje štyri základné časti - 4P /Produkt, Cena - Price, Distribúcia - Place, Podpora predaja - Promotion/.

Marža

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Marža obchodná

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou v malo- a veľkoobchode.

Marža úroková

Podiel čistého úrokového výnosu na výnosových aktívach banky.

MBA

Master of Business Administration.

Medvede /Bears, a la baisse/

Investori špekulujúci na pokles ceny napríklad cenných papierov alebo rôznych mien, ktoré predávajú, aby ich neskôr kúpili za nižšiu cenu.

Miera nezamestnanosti

Podiel počtu nezamestnaných na počte ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Monopol

Jediný ponúkajúci na definovanom trhu.

Monopol-administratívny

Výsada, ktorú udeľuje štát súkromnej alebo verejnej firme na výlučné poskytovanie služby alebo produkciu výrobku /napríklad pošta alebo hlasová služba v telekomunikáciách/.

Monopol-prirodzený

Želania dopytujúcich a možnosti ponuky vedú k tomu, že v danom čase sa na relevantnom trhu vyskytuje iba jeden ponúkajúci.

N

Nehmotný investičný majetok /NIM/

Nehmotné aktíva firmy, ako rôzne práva, know-how, značky, imidž, good-will, softvér, a pod.

Nominálna hodnota

Hodnota akcie vyjadrujúca podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti respektíve hodnota dlhopisu vyjadrujúca záväzok dlžníka k jeho držiteľovi bez úverového príslušenstva /úrokov a rôznych poplatkov/.

O

Obeživo /Currency/

Bankovky a mince v obehu, v držbe podnikov, domácností, štátu a v trezoroch bánk.

Obchodný register

Verejný zoznam vedený na príslušnom súde, v ktorom sú zapísané subjekty zaoberajúce sa podnikateľskou činnosťou.

Obchodný zákonník

Zákon, ktorý upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy a iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

Obrat /Turnover/

Celkové tržby spoločnosti.

Odpisy Amortizácia.

Peňažné vyjadrenie postupného znižovania hodnoty kapitálových statkov.

Odvody

Poistné príspevky, ktoré daňovníci povinne platia do verejných poistných fondov.

Ofsetová tlač

Tlačiarenská technika. Oplatí sa pri veľkom objeme tlače. Vyhotoví sa forma, ktorá ako keby razí jednotlivé výtlačky. Výhoda: lacná tlač pri veľkom objeme tlače

Ochranná známka

Je spôsob akým môžeme ochrániť názov, logo spoločnosti.

Oligopol

Trh, na ktorom dominuje malý počet veľkých výrobcov ponúkajúcich diferencované produkty.

Opcia /Option/

Termínový kontrakt, ktorým jedna strana získava právo v budúcnosti kúpiť /kúpna opcia - call option/ alebo predať /predajná opcia - put option/ finančné aktívum alebo komoditu za cenu stanovenú v súčasnosti. Za toto právo platí opčnú prémiu.

Osobné identifikačné číslo /PIN/

Štvormiestny číselný kód, ktorý sa používa pri vyberaní hotovosti z bankomatu alebo platení platobnou kartou, aby sa zamedzilo jej zneužitiu.

Outsourcing

Nahradenie výrobných alebo iných výkonov vo vlastnej réžii komerčnou službou poskytovanou externým dodávateľom, outsourcing je často spojený s predajom hmotného majetku a prechodom zamestnancov do externej spoločnosti.

R

Return on Investment - ROI

Je návratnosť investícií