Slovník pojmov

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
A

Admin

Osoba, ktorá disponuje prístupom na miesta, na ktoré iný ľudia nemajú prístup. Prístup je za pomoci prístupových údajov (mena a hesla). Používa sa výraz administračná zóna, v ktorej admin vie meniť nadstavenia, vzhľad, funkčnosť atď.

Akcia

Zľavenie pôvodnej ceny.

Akciová spoločnosť /a.s./

Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií s určitou nominálnou hodnotou. Akcionári ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej časti základného imania. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým majetkom.

ARPU

Average Revenue Per User – priemerný výnos na používateľa, pojem používajú najmä operátori mobilných sietí GSM.

ASAP

As Soon As Possible – tak rýchlo ako sa dá.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange – norma určujúca systém prideľovania číselných hodnôt znakom rímskej abecedy a ďalším typografickým znakom.

ASP

Application Service Providing /Provider/ – poskytovanie aplikačných služieb, služba alebo poskytovateľ služby, ktorá zákazníkovi umožnuje využívať rôzny aplikačný softvér na bez toho, aby sa u neho fyzicky nachádzal a vlastnil licenciu.

ATM

Asynchronous Tranfer Mode – asynchrónny prenosový režim, výkonná sieťová technológia umožňujúca vysokorychlostný prenos multimediálnych dát v lokálnych aj diaľkových sieťach, tiež Automatic Teller Machine – bankomat, tiež atmosféra – jednotka tlaku.

Audit

Overenie úplnosti, preukaznosti a správnosti účtovníctva spoločnosti špecializovaným subjektom (audítor, auditorská spoločnosť).

Aukcia

Typ transakcie, pri ktorej sa kupec vyberá podľa najvyššej ponúknutej ceny spomedzi viacerých záujemcov, ktorí verejne deklarovali záujem kúpiť predmet aukcie.

Aukcia anglická

Výkričná /úvodná/cena sa postupne zvyšuje do okamihu, keď už nik nie je ochotný zaplatiť viac.

Aukcia holandská

Výkričná cena sa znižuje tak dlho, kým nie je niektorý záujemca ochotný zaplatiť naposledy vyvolanú cenu.

Aval

Zmenkový ručiteľ, záväzok tretieho subjektu splatiť zmenku v prípade dlžníkovho neplatenia.

Aval

Zmenkový ručiteľ, záväzok tretieho subjektu splatiť zmenku v prípade dlžníkovho neplatenia.

Ážio /nad pari/

Kladný rozdiel medzi upisovacou cenou akcie respektíve predajnou cenou dlhopisu na jednej strane a nominálnou hodnotou cenného papiera na strane druhej. Záporný rozdiel sa nazýva disážio.

Ážio /nad pari/

Kladný rozdiel medzi upisovacou cenou akcie respektíve predajnou cenou dlhopisu na jednej strane a nominálnou hodnotou cenného papiera na strane druhej. Záporný rozdiel sa nazýva disážio.

B

B2B / Business To Business /

Medzipodnikové obchodné vzťahy.

B2C / Business To Consumer /

Obchodné vzťahy medzi podnikom a spotrebiteľom.

Backbone

Chrbtica, používa sa v súvislosti s diaľkovými chrbticovými dátovými sieťami.

Background

Pozadie čohokoľvek (pozadie stránky, pozadie letáku,...), dodatočné informácie.

Bajt /Byte/

Binary Element String – reťazec binárnych čísiel, zvyčajne 8 bitov, ktorý postačuje na počítačové vyjadrenie jedného písmena alebo číslice (pozri tiež kilobajt, megabajt, gigabajt), základná jednotka vyjadrujúca pamäťovú kapacitu počítačových zariadení.

Bandwidth

Šírka pásma – prenosová kapacita dátových sietí, zvyčajne v kilobitoch, megabitoch či gigabitoch za sekundu (pozri tiež kilobit, megabit, gigabit).

Bank for International Settlements /BIS/

Banka pre medzinárodné zúčtovanie.

Barter

Priama /naturálna/ výmena tovaru za tovar bez použitia peňazí.

Barter

Výmena tovaru, alebo služieb. Nekupujeme, nepredávame, ale vymieňame.

Benefit

Výhoda.

Benchmark

Referenčný úrokový výnos najmenej rizikového spravidla štátneho dlhopisu, od ktorého sa odvíjajú výnosy ostatných, najmä podnikových obligácií.

Beta verzia

Testovacia verzia internetovej stránky, programu, ktorá má odstrániť zatiaľ nezistené chyby. Spoločnosti často spúšťajú beta verzie na zistenie reakcií užívateľov.

Bežné ceny

Trhové ceny. Pojem sa používa hlavne v makroekonómii na označenie peňažnej /nominálnej/ hodnoty nejakej veličiny. Pozri stále ceny.

Bit

Binary Digit – binárne číslo, základná jednotka digitálnej informácie, môže nabúdať hodnotu 1 alebo 0 /pozri tiež kilobit, megabit, gigabit/

Blog

Miesto na internete (webovej stránke) s rôznym obsahom. Slúži na zdieľanie informácií, či už osobných – akísi ,,internetový denník,, alebo firemných – určených na reklamu (podobne ako PR články). Blog býva voľne dostupný všetkým používateľom internetu.

Bloger

Osoba, ktorá vytvára Blog. Najviac blogerov sa nachádza podľa prieskumov v USA.

Bonita

Schopnosť dlžníka splácať záväzky, hodnotí sa najmä pred poskytnutím úveru.

Boom

Expanzia

Brand

Značka, spravidla zákonom chránené obchodné označenie spoločnosti alebo jej produktu.

Broker

Sprostredkovateľ, ktorý spája kupujúceho s predávajúcim, pričom koná ako agent v mene jednej z týchto strán. Za svoje služby berie províziu, teda odmenu, ktorá sa ráta spravidla ako percentuálny podiel na hodnote kontraktu.

Browser

Internetový prehliadač, počítačový program na prehliadanie webstránok /pozri tiež WWW, web/.

BTS

Base Transceiver System – základňová stanica s vysielačmi a prijímačmi v rádiotelefónnej sieti GSM, tiež základný systém prenášačov v týchto sieťach.

C

CAD/CAM/CAE

Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing/Computer Aided Engineering – počítačom podporované navrhovanie, výroba a inžiniering, špecializovaný aplikačný softvér a problematika jeho využitia.

Cargo

Prepravovaný náklad.

Cash Flow

Tok hotovosti. Rozdiel medzi príjmami spoločnosti /cash inflows/ a jej odpismi na jednej strane a výdavkami /cash outflows/ na strane druhej predstavuje netto cash flow, ktorý je vnútorným zdrojom financovania firmy.

Casting

Výberové konanie, ktoré má svoje kritériá a pri ktorom sa vyberajú hostesky, modelky, modeli, herci, komparzisti a pod.

Catering

Obor, ktorý komplexne rieši požiadavky klienta v rámci firemných alebo iných spoločenských akcií a stravovania na nich.

Copyright

Autorské práva, zabraňujúce voľnému šíreniu práce vytvorenej jednotlivcom alebo inou spoločnosťou či organizáciou.

CPI

Consumer Price Index - index spotrebiteľských cien vyjadrujúci ich zmenu v sledovanom období.

CRM

Customer Relationship Management.

D

Daň

Jednosmerná, povinná a zákonom vynucovaná platba, ktorú obyvatelia a podniky odvádzajú verejnej správe, ktorá za tieto peniaze neposkytuje priamu protislužbu. Medzi dane patria aj odvody do verejných poistných fondov.

Daň nepriama

Odvádza sa spravidla zo spotreby /DPH, spotrebné dane/.

Daň priama

Odvádza sa z príjmu alebo z majetku.

Daň spotrebná

Nepriame dane, ktoré odvádzajú ich platcovia z vybraných druhov tovarov, na Slovensku z uhľovodíkových palív a mazív, liehu, vína, piva, tabaku a tabakových výrobkov. z pridanej hodnoty /DPH/. Nepriama daň, ktorú odvádzajú podniky z pridanej hodnoty a ktorú v cene konečného výrobku alebo služby zaplatí spotrebiteľ.

Daňové bremeno

Podiel zaplatených daní a povinných odvodov na celkovom príjme jednotlivca alebo podniku /individuálne daňové zaťaženie/ alebo na hrubom domácom produkte krajiny /celkové daňové zaťaženie/.

Data-room

Miestnosť, v ktorej sú sústredené serveri s podnikovými dátami.

Databáza

Databáza klientov, databáza firiem znamená zoznam klientov, zoznam firiem obsahujúci potrebné informácie využívané na marketingové účely.

Default

Prednadstavená hodnota, štandardné nadstavenie.

Deficit

Nedostatok, záporný rozdiel.

Deficit fiškálny

Záporný rozdiel medzi celkovými príjmami verejnej správy a jej celkovými výdavkami. Obchodný záporný rozdiel medzi vývozom a dovozom.

Deflátor HDP

Cenový index vyjadrujúci vplyv zmeny cien (cenovej hladiny) v ekonomike na zmenu peňažnej hodnoty HDP.

Demo verzia

Ukážková verzia, neobsahuje buď to všetku funkcionalitu, alebo je na časovo ohraničené obdobie(to sa skôr nazýva trial). Má dať možnosť zákazníkovi nahliadnuť a vyskúšať určitý produkt, ktorý keď sa zapáči a bude zákazníkom zakúpený. Demo býva spravidla zdarma.

Dial-up

Vytáčať, vytáčaná linka – pojem používaný najmä v súvislosti s pripájaním do internetu prostredníctvom klasickej telefónnej linky a modemu.

DIČ

Daňové identifikačné číslo, ktoré každému daňovému subjektu prideľuje daňový úrad.

Digitálny podpis

digitálny podpis je podpis v elektronickej podobe. Využíva sa napr. pri zasielaní elektronickej faktúry, ktorá musí tento podpis obsahovať.

Díler

Obchodník napríklad na akciovom alebo na peňažnom trhu.

Distribúcia

Je rozširovanie produktov na vopred zvolenom teritóriu.

Distribučný kanál

Všetky subjekty, ktoré zabezpečujú cestu od výrobcu alebo distribútora ku konečnému spotrebiteľovi.

Dividenda

Podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti.

Dohoda o výťazstve oboch

Spoločné očakávanie a záväzok so zreteľom na požadované výsledky a vodiace línie

Dopyt

Záujem o kúpu tovaru spojený s ochotou poskytnúť nejakú protihodnotu /spravidla peniaze/.

Dopyt individuálny

Dopyt konkrétneho jednotlivca po konkrétnom tovare.

Dotácia /Grant/

Jednosmerná platba spravidla zo štátneho rozpočtu určená verejnej alebo súkromnej firme bez viazania na konkrétny účel.

DPI

Značka pre množstvo bodov na jeden palec (2,54 mm2) používaná pri tlači. Čím vyššie číslo DPI, tým kvalitnejšia tlač.

DSL

Digital Subscriber Line – digitálna účastnícka linka, skupina telekomunikačných protokolov (ADSL, XDSL, ...) umožňujúcich vysokorýchlostné dátové prenosy po existujúcich medených telefónnych linkách.

Due Dilligence

Podrobná analýza spoločnosti, ktorú pre potenciálneho investora vykonáva audítorská firma.

Duopol

Dvaja výrobcovia určitého tovaru na jednom trhu.

Dynamická stránka (web)

Je stránka obsahujúca admin rozhranie. Ide o sekciu, časť stránky, ktorá je prístupná iba správcovi stránky na základe prístupových údajov. Takýto človek - admin vie dopĺňať obsah, meniť nadstavenia stránky, meniť položky menu apod. Vie teda dynamicky meniť jej obsah.

E

E-business, E-obchod

Elektronický biznis – široko-spektrálny pojem zahŕňajúci všetky formy podnikania založené na využití dátových sietí.

E-commerce

Elektronický predaj – pojem sa zvyčajne chápe v užšom význame ako elektronický predaj koncovému zákazníkovi /B2C/

E-mail

Elektronická pošta

E-mailing

Elektronická správa (e-mail) obsahujúca firemnú ponuku.

E-mailová kampaň

Marketingový nástroj využívajúci elektronickú poštu k osloveniu cieľovej skupiny ľudí.

E-marketing

Marketingový postup, ktorý využíva elektronickú komunikáciu.

E-zine

Elektronický magazín – internetový časopis

Earnings

Zisk – pojem používaný korporáciami v USA, často sa mylne prekladá ako príjmy.

EBITDA

Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization – zisk pred odrátaním úrokových platieb, zaplatených daní z príjmov a odpisov hmotného a nehmotného majetku.

EDI

Electronic Data Interchange – štandardizovaná výmena elektronických dokumentov v obchodných vzťahoch.

EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration, Commerce And Transport – norma ISO 9735/1998 upravujúca elektronickú výmenu dokumentov v administratíve, obchode a doprave.

Ekonomický pokles

Zníženie HDP v stálych cenách.

Ekonomický rast

Zvýšenie HDP v stálych cenách.

Elektronické bankovníctvo

Bankové služby, ktoré banka poskytuje prostredníctvom virtuálneho kontaktu, napríklad cez internet, mobilný, digitálny alebo analógový telefón, fax či e-mail.

Emisia

Uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera.

Emitent

Subjekt vydávajúci cenný papier, pri akciách ide o akciovú spoločnosť, pri dlhopisoch spravidla o podnik alebo štát, ktorí sa ich vydaním stávajú dlžníkmi.

Entropia

Sklon vecí chátrať a rozpadávať sa.

Error

Chyba.

Eurostat

Štatistický úrad EÚ

Expanzia

Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k zrýchleniu rastu HDP, poklesu nezamestnanosti, oživeniu na akciovom trhu a neskôr aj k zrýchleniu rastu spotrebiteľských cien. Opak depresie.

Export

Vývoz

Extranet

Podniková sieť postavená na štandardoch internetu prístupná ohraničenej skupine externých subjektov /zákazníci, dodávatelia, partneri a pod./, zvyčajne ide o sprístupnenie podnikového intranetu s určitými obmedzeniami.

F

Face to face

V preklade ,,tvárou v tvár,,. Praktika, ktorá si vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti. Veľmi účinná technika jednania. Ide o priamy kontakt jeden na jedného.

FAQ

,,Frectvently Asked Question,, najčastejšie otázky a odpovede na ne.

Favor

Zvýhodnenie klienta.

Feed – back

Spätná väzba. Môže byť použitá priamo pri prezentácii (forma diskusie), alebo na konci seminára, prednášky, kedy prednášajúci dá priestor na otázky poslucháčov.

Firewall

Protipožiarna stena, pojem sa používa na označenie bezpečnostného softvéru oddeľujúceho podnikový intranet od vonkajšieho internetu

Flash

Flashová animácia. Využíva sa ako reklama na internete, poprípade ako flash prezentácia výrobku alebo služby.

Flip-chart

Prenosná, papierová prezentačná tabuľa.

Font

Typ písma, tvary písma (napr. pre word, corel, photoshop,...).

Footer

Spodná strana, pätička.

Formát

Formáty, ktoré sú normované: A0 – 842 x 1189 mm, A1 – 594 x 841 mm, A2 – 420 x 594 mm, A3 – 297 x 420 mm, A4 – 210 x 297 mm – najpoužívanejší formát (kancelársky papier), A5 – 148 x 210 mm, A6 – 105 x 148 mm, A7 – 74 x 105 mm, A8 – 52 x 74 mm, B0 – 1000 x 1414 mm, B1 – 707 x 1000 mm, B2 – 500 x 707 mm, B3 – 353 x 500 mm, B4 – 250 x 353 mm, B5 – 176 x 250 mm, B6 – 125 x 176 mm, B7 – 88 X 125 mm, B8 – 62 x 88 mm.

Franchising

Systém, ktorý funguje na princípe predaja licencie. Klasický príklad je Mc´Donald, kedy si môžete zakúpiť licenciu na stavbu vlastného Mc´Donaldu. Oni Vám dodajú presnú kópiu, technológiu prípravy jedál, presný systém, náplne práce a samozrejme zákazníkov. Získanie licencie je finančne náročné, podmienené mnohými požiadavkami zo strany poskytovateľa franšízy. Taktiež môžete o ňu prísť, v prípade porušenia vopred stanovených pravidiel.

Frézovanie

(frézovaná reklama) – mechanické obrábanie. Vhodné na väčšie vyhotovenie reklamy akým je gravírovanie. Frézovaním dosiahneme presného obrobenia kovu, plexiskla, dreva, plastu,..

Full-service

Riešenie, ktoré poteší vždy každého. Je to komplexné riešenie, kedy zákazník dostáva všetko čo si objednal, bez toho aby sa niečomu musel venovať sám. Nevýhodou býva vyššia cena, ktorú si spoločnosti za takýto servis vypýtajú.

G

GIF - Graphic Interchange Format

Grafický formát, ktorý používa kompresiu na uloženie a zobrazenie obrázkov.

Gigabajt, Gigabyte /GB/

Jednotka vyjadrujúca pamäťovú kapacitu počítačových zariadení, 1 GB = 1024 MB (megabajtov)

Gigabit /Gbit/

Jednotka digitálnej informácie používaná najmä na vyjadrenie rýchlosti dátového prenosu, 1 Gbit = 1000 megabitov

GIS

Geografický informačný systém.

GPRS

General Packet Radio Service - technológia umožňujúca rychle a efektívne dátové prenosy v sieťach GSM, pri spojení s mobilnym terminálom sa nezostavuje kontinuálny prenosovy kanál, ale dáta sa prenášajú v tzv. paketoch, vďaka čomu sa efektívne využíva dis.

Grafická realizácia

Výroba grafiky podľa prianí zákazníka, ktorému predchádzalo schválenie grafického návrhu.

Grafické štúdio

Je výraz pre spoločnosť, ktorá sa venuje návrhu a výrobe reklamy. Je to napríklad, návrh logotypu, tlačovín, reklamných pútačov, sloganov, billboardov, katalógov, polepov, informačných systémov, piktogramov a pod. Takéto návrhy sú v grafickom štúdiu ďalej spracovávané a pripravované pre tlač. V záverečnej fáze Vám grafické štúdio samozrejme vytlačí, alebo inak zhotoví výsledný produkt - Vašu reklamu. Tvorba webových stránok taktiež spadá do réžií grafických štúdií. Grafické štúdiá bývajú často krát neoddeliteľnou súčasťou reklamných agentúr.

Grafický manuál

Je v skratke súbor všetkých grafických náležitostí, ktoré môže grafické štúdio ponúknuť klientovi. Od návrhu loga, hlavičkového papiera, katalógu, billboardu, až po polep automobilov. Manuál taktiež určuje povolené farebnosti a grafické zásady, podľa ktorých sa musia riadiť ďalší výrobcovia reklamy.

Grafický návrh

Základ vizuálnej reklamy. Najskôr sa spraví grafický návrh, ktorý si klient schváli a až potom nasleduje grafická realizácia.

Gramáž

Hmotnosť potláčaného papiera. Čím vyššia gramáž, tým sa jedná o tvrdší a kvalitnejší papier.

GSM

Global System for Mobile Communications, pôvodne Groupe de travail Spéciale pour les services Mobiles - v súčasnosti najrozšírenejší štandard digitálnej mobilnej komunikácie, najčastejšie využíva frekvečné pásma 900 a 1800 MHz, v USA sa podobný systém naz.

H

Header

Vrchná časť, hlavička.

Hmotný investičný majetok /HIM/

Fyzicky existujúce aktíva spoločnosti.

Homepage (internet)

Titulná strana. U nás známa pod názvom domovská stránka.

Hospodárnosť

Efektivita využitia finančných prostriedkov nie len vo firmách.

Hostesky

Dievčatá, ženy vykonávajúce hostesing.

Hostessing

Činnosť, ktorá podporuje prezentáciu firiem alebo produktov. Využíva prítomnosť krásnych dievčat, žien, v ojedinelých prípadoch aj chlapov, ktorý sa starajú o zákazníkov na výstavách, veľtrhoch.

Hosting

Umiestnenie www stránok na servery spoločností poskytujúcich hostingové služby. Zjednodušene povedané: máme prenajaté miesto, kde sa naša www stránka nachádza (kód stránky, grafika, videá, obrázky, ...).

HR, HRM

Human Resources, Human Resources Management – ľudské zdroje, riadenie ľudských zdrojov.

Hrubá tvorba kapitálu

Investície ekonomických subjektov vrátane zmeny ich zásob, pojem sa používa na označenie tej časti vytvoreného HDP, ktorý bol použitý na investície.

Hrubý domáci produkt /HDP/

Hodnota výrobkov a služieb, ktoré na území krajiny vyprodukovali všetky ekonomické subjekty spravidla za jeden rok.

Hrubý národný produkt /HNP/

Hodnota výrobkov a služieb, ktoré vyprodukovali ekonomické subjekty krajiny kdekoľvek vo svete spravidla za jeden rok. HNP = HDP plus výnosy národných výrobných faktorov /práca, kapitál/ mínus výnosy zahraničných výrobných faktorov v domácej ekonomike.

HTML

Hypertext Markup Language – univerzálny programovací jazyk, v ktorom sa vytvárajú WWW stránky, v súčasnosti nastupuje jeho druhá generácia XML

Hyperlink

Aktívny odkaz. Po kliknutí myšou na takýto odkaz, ste presmerovaný tam, kam odkaz smeruje.

Hypertext

Počítačový systém na zobrazovanie textu umožňujúci pristupovať k iným dokumentom /nielen textovým/ jednoduchým kliknutím na vyznačené miesto, termín zaviedol Ted Nelson v 60. rokoch na označenie dokumentov obsahujúcich krížové referencie /linky/.

Hypotekárny záložný list /Mortgage Bond/

Druh dlhopisu, ktorého emitentom je hypotekárna banka. Z predaja HZL sa získavajú zdroje, z ktorých banka poskytuje hypotekárne úvery.

C

Chat

Komunikácia v reálnom čase. Online medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi internetu.

Chat

Neformálna textová komunikácia neobmedzene veľkej skupiny ľudí prostredníctvom počítačovej siete prebiehajúca v reálnom čase, najznámejšie internetové chatovacie systémy sú IRC a ICQ, v konverzácii sa často používa špecifický žargón.

Chromalin

Ide o kontrolnú tlač, kedy sa zistia textové alebo farebné odchýlky oproti dátam zobrazovaným na monitore. Môžeme to nazvať tlač na nečisto.

Churn

Pojem používaný mobilnými telekomunikačnými operátormi na označenie miery "stratovosti" zákazníkov, teda podiel zákazníkov, ktorí buď zrušia zmluvu alebo prejdú k inému operátorovi, v pôvodnom anglickom význame znamená odstreďovanie masla zo smotany.

I

I/O

Input / Output - vstupno/výstupná operácia v počítačovom svete.

IČO

Identifikačné číslo organizácie.

Image

Obrázok.

Imanie

Majetok, aktíva

Imanie čisté obchodné

Hodnota obchodného majetku po odpočítaní záväzkov, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Pojem sa využíva v Obchodnom zákonníku.

Imanie vlastné

Vlastný kapitál

Import

Dovoz

Inflácia čistá

Nárast spotrebiteľských cien očistený o zmeny príliš pohyblivých cien napríklad potravín alebo pohonných hmôt.

Inflácia jadrová

Nárast spotrebiteľských cien očistený o zmeny regulovaných cien a nepriamych daní.

Instant messages

Okamžité správy – skupina technológií umožňujúca vymieňať si textové správy cez internet v takmer reálnom čase .

Internet

Globálny systém navzájom prepojených počítačov a sietí využívajúcich na komunikáciu protokol TCP/IP

Internet

Celosvetová digitálna sieť, spájajúca všetkých, ktorý túto technológiu využívajú.

Internetová doména

Je jednoznačne zadané meno, miesto v sieti internetu.

Intervencia

Zásah štátu do trhovej výmeny, spravidla sa používa na označenie zásahu centrálnej banky na devízovom trhu, ktorá nakupuje alebo predáva svoju menu, aby zvrátila jej oslabovanie alebo posilňovanie.

Intranet

Podniková sieť postavená na štandardoch internetu prístupná len ohraničenej skupine interných používateľov, od vonkajšieho internetu ju oddeľuje bezpečnostný softvérový systém firewall.

IR, IRDA

Infrared, Infrared Data Association – štandard prenosu dát na malé vzdialenosti prostredníctvom infračerveného žiarenia.

ISBN

International Standard Book Number – medzinárodné číselné označenie kníh.

ISDN

Integrated Services Digital Network – digitálna sieť s integrovanými službami, skupina telekomunikačných štandardov umožňujúcich prenášať v jednom metalickom drôte alebo optickom vlákne hlas aj dáta a poskytovať rôzne doplnkové služby.

ISDN

Digitálna komunikačná sieť.

ISIN

International Security Identification Number – medzinárodné číselné označenie cenných papierov.

ISO

International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu.

ISP

Internet Service Providing (Provider) – poskytovanie (poskytovateľ) prístupu do internetu, subjekt zabezpečujúci pripojenie koncového používateľa do internetu.

K

Kapitál

Umelo vytvorené aktíva schopné generovať ďalšie hodnoty, jeden zo štyroch výrobných faktorov, patria k nemu budovy, stroje, zariadenia a nástroje /kapitálové statky/.

Kbit/s, Kbps

Kilobity za sekundu – jednotka vyjadrujúca prenosovú kapacitu, resp. rýchlosť dátového spojenia /pozri tiež bandwidth/, 1 Kbit/s = 1000 bitov za sekundu

Kilobajt, Kilobyte /KB/

Jednotka vyjadrujúca pamäťovú kapacitu počítačových zariadení, 1 KB = 1024 bajtov

Kilobit /Kbit/

Jednotka digitálnej informácie používaná najmä na vyjadrenie rýchlosti dátového prenosu, 1 Kbit = 1000 bitov

Komanditista

Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Komanditná spoločnosť /k.s./

Spoločnosť, ktorej jedným alebo viacerými spoločníkmi sú komanditisti a jedným alebo viacerými spoločníkmi sú komplementári.

L

LAN

Local Area Network – lokálna počítačová sieť.

Linux

Operačný systém voľne šírený na báze tzv. otvorenej licencie, existuje však aj niekoľko komerčných klonov, názov je odvodený od mena autora pôvodnej verzie Linusa Torvaldsa a operačného systému Unix.

M

M-biznis, M-obchod

Mobilný biznis – širokospektrálny pojem zahŕňajúci všetky formy podnikania založené na využití mobilných sietí.

Maklér

Osoba, ktorá na burze sprostredkúva obchody za províziu.

Malus

Znevýhodnenie poistenca pre jeho nadštandardnú škodovosť, prejavuje sa spravidla zvýšením poistného. Opak bonusu.

Mbit/s, Mbps

Megabity za sekundu – jednotka vyjadrujúca prenosovú kapacitu, resp. rýchlosť dátového spojenia /pozri tiež bandwidth/, 1 Mbit/s = 1000 kilobitov za sekundu

Megabajt, Megabyte /MB/

Jednotka vyjadrujúca pamäťovú kapacitu počítačových zariadení, 1 MB = 1024 kilobajtov

Megabit /Mbit/

Jednotka digitálnej informácie používaná najmä na vyjadrenie rýchlosti dátového prenosu, 1 Mbit = 1000 kilobitov

N

Nehmotný investičný majetok /NIM/

Nehmotné aktíva firmy, ako rôzne práva, know-how, značky, imidž, good-will, softvér, a pod.

O

OCR

Optical Character Recognition – optické rozoznávanie znakov, počítačové programy umožňujúce konvertovať dokument nasnímany skenerom do formy editovateμného textu.

OEM /Original Equipment Manufacturer /

Pojem sa používa najmä v počítačovom priemysle na označenie spoločnosti, ktorá nakupuje od iných výrobcov počítače alebo iné zložitejšie zariadenia a po minimálnych úpravách ich predáva pod vlastnou značkou.

Ofsetová tlač

Tlačiarenská technika. Oplatí sa pri veľkom objeme tlače. Vyhotoví sa forma, ktorá ako keby razí jednotlivé výtlačky. Výhoda: lacná tlač pri veľkom objeme tlače

Ochranná známka

Je spôsob akým môžeme ochrániť názov, logo spoločnosti.

Orezové značky

Značky potrebné k označeniu orezu, vytlačeného média. Tlačí sa vždy väčší formát, ktorý je nutný následne orezať

Osobné identifikačné číslo /PIN/

Štvormiestny číselný kód, ktorý sa používa pri vyberaní hotovosti z bankomatu alebo platení platobnou kartou, aby sa zamedzilo jej zneužitiu.

Outsourcing

Nahradenie výrobných alebo iných výkonov vo vlastnej réžii komerčnou službou poskytovanou externým dodávateľom, outsourcing je často spojený s predajom hmotného majetku a prechodom zamestnancov do externej spoločnosti.

R

Rating

Je hodnotenie, vyjadrenie percenta populácie, ktoré bolo zasiahnuté reklamou. Vyjadruje tiež napr. sledovanosť alebo počúvanosť.

S

Spam

Nevyžiadaná pošta (e-mail). Môže byť aj hromadný spam. Značí hromadné zasielanie reklamných či iných emailov.